ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่ 13
>> รายละเอียด 

สมัครเรียนออนไลน์ SM.13

หลักสูตรปริญญาโท MBA

M.B.A. for Smart Managers

การศึกษาดูงาน MBA for Smart Managers

ภาพการศึกษาดูงาน

- ภาพบรรยากาศ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมต่างๆ
- งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ M.B.A.
- ภาพความสำเร็จของนักศึกษา