โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

หลักสูตรปริญญาโท MBA

M.B.A. for Smart Managers

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาพการศึกษาดูงาน
- ภาพบรรยากาศ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมต่างๆ
- งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ M.B.A.