โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท M.B.A. for Smart Manager มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สมัครเรียนปริญญาโท MBA for Smart Managers

ปริญญาโท
- คุณสมบัติผู้สมัคร
- การรับสมัคร
- การคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท MBA

M.B.A. for Smart Managers

การศึกษาดูงาน MBA for Smart Managers

ภาพการศึกษาดูงาน

- ภาพบรรยากาศ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมต่างๆ
- งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ M.B.A.
- ภาพความสำเร็จของนักศึกษา