โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers I มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 14 

 อ่านรายละเอียดการสมัครเรียน SM.14 <<

 สมัครเรียนออนไลน์ <<

(รอบเพิ่มเติม) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562

 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาโท MBA

M.B.A. for Smart Managers

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาพการศึกษาดูงาน
- ภาพบรรยากาศ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมต่างๆ
- งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ M.B.A.