โครงการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA for Smart Managers ม.รามคำแหง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา : คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม.
   ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration
   ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A.
วิชาเอกการจัดการ (Management)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 40 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรภาษาไทย มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
และตำราเรียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ