เอกสารและคู่มือต่างๆ

Icon

คู่มือการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร 2.17 MB 32 downloads

คู่มือการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร...

แบบฟอร์มและเอกสาร

Icon

แบบขอใบรับรองผลการศึกษา 448.23 KB 17 downloads

แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ...
Icon

แบบขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัญฑิตศึกษา 534.01 KB 30 downloads

แบบขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัญฑิตศึกษา ...
Icon

ระเบียนบัณฑิต 522.44 KB 12 downloads

ระเบียนบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย...
Icon

หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน 331.14 KB 6 downloads

หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน...
Icon

แบบขอใบตรวจสอบผลการศึกษา 453.07 KB 6 downloads

แบบขอใบตรวจสอบผลการศึกษา กรณีไม่สำเร็จการศึกษา...
Icon

แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา 451.59 KB 15 downloads

แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา...
Icon

ใบลาเรียน 579.05 KB 208 downloads

...