18Jul/17

ตารางบรรยายวิชา BUS7101 และ BUS7302 (วิชาสาขาที่ 2) กลุ่ม SM.11

ตารางบรรยายวิชาสาขาที่ 2 (กลุ่ม SM.11) วิชา BUS7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ วิชา BUS7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา