ตารางการบรรยายวิชาสาขาที่ 3
กระบวนวิชา BUS7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
กระบวนวิชา BUS7303 ช่องทางการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน