ตารางการบรรยาย (วิชาสาขาที่ 4)
กระบวนวิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด
กลุ่ม SM.12