ตารางบรรยายวิชาสาขาที่ 3 (กลุ่ม SM.11)
วิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
วิชา BUS7303 ช่องทางการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน