25Jul/18

ตารางการบรรยายวิชา BUS7106 และ BUS7305 (วิชาสาขาที่ 4) กลุ่ม SM.12

ตารางการบรรยาย (วิชาสาขาที่ 4) กระบวนวิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด กลุ่ม SM.12

15Jun/18

ตารางการบรรยายวิชา BUS7105 และ BUS7303 (วิชาสาขาที่ 3) กลุ่ม SM.12

ตารางการบรรยายวิชาสาขาที่ 3 กระบวนวิชา BUS7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กระบวนวิชา BUS7303 ช่องทางการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน