12Mar/18

ตารางบรรยายวิชา BUS7100 และ BUS7301 (วิชาสาขาที่ 1) กลุ่ม SM.12

ตารางบรรยายวิชาสาขาที่ 1 วิชา BUS7100 การจัดการทุนมนุษย์ (สาขาการจัดการ) วิชา BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค (สาขาการตลาด) กลุ่ม SM.12