25Jul/18

ตารางการบรรยายวิชา BUS7106 และ BUS7305 (วิชาสาขาที่ 4) กลุ่ม SM.12

ตารางการบรรยาย (วิชาสาขาที่ 4) กระบวนวิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด กลุ่ม SM.12

15Jun/18

ตารางการบรรยายวิชา BUS7105 และ BUS7303 (วิชาสาขาที่ 3) กลุ่ม SM.12

ตารางการบรรยายวิชาสาขาที่ 3 กระบวนวิชา BUS7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กระบวนวิชา BUS7303 ช่องทางการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน

07May/18

ตารางบรรยายวิชา BUS7101 และ BUS7302 (วิชาสาขาที่ 2) กลุ่ม SM.12

ตารางบรรยายวิชาสาขาที่ 2 BUS7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ  BUS7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา  กลุ่ม SM.12

12Mar/18

ตารางบรรยายวิชา BUS7100 และ BUS7301 (วิชาสาขาที่ 1) กลุ่ม SM.12

ตารางบรรยายวิชาสาขาที่ 1 วิชา BUS7100 การจัดการทุนมนุษย์ (สาขาการจัดการ) วิชา BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค (สาขาการตลาด) กลุ่ม SM.12