โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers
(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

  สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 5 ห้อง 506 
  โทรศัพท์ : 02-310-8686 , 06-4964-1992   FAX  : 02-310-8686 
  อีเมล์ : smart_managers@hotmail.com
  เว็บไซต์ : http://3ms.ru.ac.th หรือ www.mba-smartmanagers.com
  FB :  www.facebook.com/M.B.A.forSmartManagers