โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers
(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 5 ห้อง 506 
โทรศัพท์ : 02-310-8686 , 098-247-9878   FAX  : 02-310-8686 
อีเมล์ : smart_managers@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://3ms.ru.ac.th หรือ www.mba-smartmanagers.com
 www.facebook.com/M.B.A.forSmartManagers