17Oct/17

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวิชา BUS7106 กลุ่ม SM.11 (สาขาการจัดการ)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ กระบวนวิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ  กลุ่ม SM.11 (สาขาการจัดการ)

17Oct/17

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวิชา BUS7303 กลุ่ม SM.11 (สาขาการตลาด)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ กระบวนวิชา BUS7303 ช่องทางการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน  กลุ่ม SM.11 (สาขาการตลาด)

13Sep/17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชา BUS7101 และ BUS7302 กลุ่ม SM.11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (วิชาสาขาที่ 2) กลุ่ม SM.11 วิชา BUS7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ วิชา BUS7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

13Sep/17

[ตัวอย่าง] การกรอกแบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา กลุ่ม SM.10

[ตัวอย่าง]การกรอกแบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา กลุ่ม SM.10 >> สาขาวิชาการจัดการ >> สาขาวิชาการตลาด   [ดาวโหลด] แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา Click <<