06Jun/20

ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าและแนวปฏิบัติของโครงการฯ

ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และแนวปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ของโครงการฯ

02May/20

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการชั่วคราว ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการชั่วคราว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม (ฉบับที่๓) ………… >>> ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔)ประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า๗๗ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายนRead More…