14Sep/18

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ กลุ่ม SM.13

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วิชา BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ กลุ่ม SM.13

12Sep/18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด กลุ่ม SM.12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด กลุ่ม SM.12

12Sep/18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันฯ กลุ่ม SM.12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ  กลุ่ม SM.12