23Dec/19

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท M.B.A. for Smart Managers

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers รุ่นที่ 15 สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน : สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และสมัครเรียนที่สำนักงานโครงการฯ  อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ Cick!!

18Dec/19

[ดาวน์โหลด] ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา M.B.A. for Smart Managers

>> [ดาวน์โหลด] ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา SM.15 << click!! หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่ดาวน์โหลดใบสมัคร / กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ :-    1. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาใบรับรองสภามหาวิทยาลัย   จำนวน 1 ฉบับ    2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript)   จำนวน 1 ฉบับ    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนRead More…