13Jun/17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (แก้ I) วิชา BUS7106 และ BUS7305

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (แก้ I) กลุ่ม SM.10 วิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด  

13Jun/17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (แก้ I) วิชา BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (แก้ I)  วิชา BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ กลุ่ม SM.10  

13Jun/17

ประกาศห้องสอบประมวลความรู้ (แก้ I) วิชา BUS7106 และ BUS7305 กลุ่ม SM.10

ประกาศห้องสอบประมวลความรู้ (แก้ I) กลุ่ม SM.10 วิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด

13Jun/17

ประกาศ เรื่อง นัดติวสรุปประมวลความรู้ วิชา BUS7106 SM.10 (กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ)

ประกาศ เรื่อง นัดติวสรุปประมวลความรู้ วิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ SM.10 (กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ)