09Jul/18

มหาวิทยาลัยรามคำแหง “เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) วันที่ 3 – 20 ก.ค. 61”

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561 ระหว่างวันที่ 3 – 20 กรกฎาคม 2561 ทั้งส่วนกลาง (อาคาร สวป.ชั้น1) และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด รวมทั้งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 3 – 19 กรกฎาคม 2561  ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจที่สมัครเป็นนักศึกษาไม่ทันในช่วงที่ผ่านมา หรือผู้ที่ยังรอเอกสารประกอบการสมัคร นอกจากนี้ยังเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเรียน Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าและสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ www.ru.ac.th 

06Jul/18

คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “เริ่มต้นรวยด้วยอสังหาฯ” โดย อ.ถนอม ดีสร้อย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ อาจารย์ถนอม ดีสร้อย ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ชวนคุณรวยด้วยอสังหาฯ โดยใช้เงินคนอื่น” และคณะวิทยากร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “เริ่มต้นรวยด้วยอสังหาฯ” วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดการสมัคร เข้าร่วมการอบรม สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โทร. 02-310-8210   RERU Real Estate Ramkhamhaeng University

02Jul/18

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กระบวนวิชา BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  กลุ่ม SM.13

22Jun/18

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวิชา BUS7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กระบวนวิชา BUS7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ