การแจ้งจบการศึกษา

นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) และตรวจสอบผลสอบวิชา BUS7097 การสอบประมวลความรู้ เป็น S
จากเว็บไซต์ www.e-regis.ru.ac.th/egraduate เรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาดำเนินการแจ้งจบการศึกษาได้ โดยมีขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษาดังนี้ :-

 1. ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา โดยต้องสะกด ชื่อ – สกุลคำนำหน้า ยศ ให้ถูกต้อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  และผลการเรียนเฉพาะวิชา ที่สอบผ่านให้ครบถ้วนตามหลักสูตร
  (ขอรับแบบคำร้องขอแจ้งจบได้ที่โครงการฯ หรือ ดาวโหลดจากเว็บไซต์โครงการฯ
  www.mba-smartmanagers.com)
 2. เอกสารแนบการแจ้งจบการศึกษา (แผน ข.) มี 3 รายการ ดังนี้
    2.1  ใบตรวจสอบผลการเรียนทั้งหมด (Check Grade) ต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.e-regis.ru.ac.th/egraduate
    2.2  ใบทะเบียนประวัติ ต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.e-regis.ru.ac.th/egraduate
  (นักศึกษาตรวจสอบการสะกด ชื่อ – สกุล คำนำหน้านาม ยศ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่รับเรื่องแจ้งจบการศึกษา)
    2.3  สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
 1. ติดต่อขอแจ้งจบการศึกษาในวันและเวลาที่โครงการฯ กำหนด เท่านั้น
  (วัน-เวลา และสถานที่ดำเนินการขอแจ้งจบการศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลังที่
  www.mba-smartmanagers.com)