ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา

 1. นักศึกษาเข้าสอบสายได้ไม่เกิน 30 นาที นับจากเวลาสอบได้ผ่านไปแล้ว
 2. นักศึกษาที่เข้าห้องสอบไปแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเวลาสอบ
  ได้ผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง
 1. นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเข้าห้องสอบ

นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อโปโลมีปก และกางเกงผ้า
นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อโปโลมีปก และสวมกระโปรง
และรองเท้าหุ้มส้น กรณีสวมกางเกงผ้าต้องสวมเสื้อสูท
(ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ)

 1. นักศึกษาทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  ในวันที่มีการสอบด้วยทุกครั้ง
 1. ขณะที่ทำการสอบนักศึกษาต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
 2. ห้ามนำเอกสาร ตำรา โน๊ตย่อ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 3. นักศึกษาควรเข้าห้องสอบทันทีเมื่อกรรมการฯ ประกาศให้เข้าห้องสอบได้
 4. ก่อนลงมือทำข้อสอบให้อ่านรายละเอียดแผ่นหน้าของข้อสอบ ซึ่งจะระบุ
  คำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการสอบวิชานั้นๆ
 1. ก่อนลงมือทำข้อสอบให้เขียนชื่อ – สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา และ
  กระบวนวิชาที่สอบลงในข้อสอบและสมุดคำตอบทุกเล่ม
 1. ใช้สมุดคำตอบให้ตรงกับสีที่ระบุไว้ในแต่ละตอนของข้อสอบ เพราะ
  กรรมการฯ จะแยกกระดาษคำตอบตามสีของสมุดคำตอบและจัดส่งแก่
  อาจารย์ผู้ออกข้อสอบแต่ละตอน กรณีทำในข้อสอบให้เขียนชื่อ – สกุล
  และรหัสประจำตัวนักศึกษาไว้ในข้อสอบด้วย
 1. เมื่อหมดเวลาสอบให้นักศึกษานั่งอยู่กับที่ กรรมการฯ จะเป็นผู้เดินไปเก็บ
  ข้อสอบและกระดาษคำตอบจากนักศึกษาเอง