ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบประเมินผลของนักศึกษา

1. นักศึกษาเข้าสอบสายได้ไม่เกิน 30 นาที นับจากเวลาสอบได้ผ่านไปแล้ว
2. นักศึกษาที่เข้าห้องสอบไปแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเวลาสอบผ่านไป 1 ชั่วโมง
3. นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเข้าห้องสอบ
     นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ๊ต หรือเสื้อโปโลมีปก และกางเกงผ้า
     นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ๊ต หรือ เสื้อโปโลมีปก และสวมกระโปรง
                          (*กรณีสวมกางเกงผ้าต้องสวมเสื้อสูท)
4. นักศึกษาทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
    ในวันที่มีการสอบด้วยทุกครั้ง
5. ขณะที่ทำการสอบนักศึกษาต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
6. ห้ามนำเอกสาร ตำรา โน๊ตย่อ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
7. นักศึกษาควรเข้าห้องสอบทันทีเมื่อกรรมการฯ ประกาศให้เข้าห้องสอบ
8. ก่อนลงมือทำข้อสอบให้อ่านรายละเอียดแผ่นหน้าของข้อสอบ ซึ่งจะระบุคำสั่งต่างๆ 
    เกี่ยวกับการทำข้อสอบวิชานั้นๆ 
9. ก่อนลงมือทำข้อสอบให้เขียนชื่อ – สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา และกระบวนวิชาที่สอบ
    ลงในข้อสอบและสมุดคำตอบทุกเล่ม
10. ใช้สมุดคำตอบให้ตรงกับสีที่ระบุไว้ในแต่ละตอนของข้อสอบ ซึ่งจะระบุคำสั่งต่างๆ 
      เกี่ยวกับการสอบวิชานั้นๆ 
11. เมื่อหมดเวลาสอบให้นักศึกษานั่งอยู่กับที่ กรรมการฯ จะเป็นผู้เดินไปเก็บข้อสอบ
     และสมุดคำตอบจากนักศึกษาเอง