ภาพบรรยายกาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการฯ SM. รุ่นที่ 11  และ ME. รุ่นที่ 7
เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี