>> [ดาวน์โหลด] ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา SM.15 << click!!

หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่ดาวน์โหลดใบสมัคร /
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ :-

   1. สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาใบรับรองสภามหาวิทยาลัย   จำนวน 1 ฉบับ
   2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript)   จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ   จำนวน 1 ฉบับ
   4. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว   จำนวน 1 รูป
   5. ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 800 บาท

นำส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบดังกล่าว ที่สำนักงานโครงการฯ 
อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 I มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)