ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการชั่วคราว ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)