โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่ 12
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
(สาขาวิชาการจัดการ และ สาขาวิชาการตลาด)