ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)
นักศึกษา กลุ่ม SM.10

สาขาวิชาการจัดการ

 

สาขาวิชาการตลาด