ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (แก้ I) กลุ่ม SM.10
วิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด