ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (วิชาสาขาที่ 2) กลุ่ม SM.11

  • วิชา BUS7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
  • วิชา BUS7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา