ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
วิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ 
กลุ่ม SM.12