ประกาศห้องสอบประมวลความรู้
กระบวนวิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
และ BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด
กลุ่ม SM.12