ประกาศห้องสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
กระบวนวิชา
BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด
กลุ่ม SM.11