ประกาศห้องสอบ

วิชา BUS7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

และ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด

กลุ่ม SM.11