ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers รุ่นที่ 15

สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน : สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
และสมัครเรียนที่สำนักงานโครงการฯ 

อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ Cick!!