>> ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา <<
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่ 13
โครงการฯ นัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเรียน
และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ตามรายละเอียด ดังนี้ :-