ประกาศ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่ 11
เรื่อง การสอบประเมินผลการศึกษาดูงาน