ประกาศ
เรื่อง การส่งหนังสือเดินทาง กลุ่ม SM.11 และ SM.12
(ศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)