ประกาศ เรื่อง สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) 
สำหรับนักศึกษา กลุ่ม SM.10
** กำหนดวันสอบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) **