เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
กลุ่มวิชาเอกการจัดการ
เรียนวันอาทิตย์ (วันเดียว) เวลา 08.00 – 21.00 น.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 219,000 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

>> เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2562 <<

 

กำหนดชำระ จำนวนเงิน 219,000 บาท (แบ่งชำระ 7 งวด) ดังนี้ :-
  งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวนเงิน 33,000 บาท
  งวดที่ 2 เดือนมิถุนายน 2562 จำนวนเงิน 32,000 บาท
  งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2562 จำนวนเงิน 32,000 บาท
  งวดที่ 4 เดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 32,000 บาท
  งวดที่ 5 เดือนมีนาคม 2563 จำนวนเงิน 30,000 บาท
  งวดที่ 6 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 30,000 บาท
  งวดที่ 7/1 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 25,000 บาท
  งวดที่ 7/2 เดือนตุลาคม 2563 จำนวนเงิน 5,000 บาท

 

หลักสูตร 2 ปี (จำนวน 40 หน่วยกิต) ** แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ **
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

> เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2562 <<
 ดาวน์โหลดใบสมัคร SM.14 <<
 สมัครออนไลน์ <<

ติดต่อขอรับสมัครและสมัครเรียนด้วยตนเอง : สำนักงานโครงการฯ 
อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
 www.facebook.com/M.B.A.forSmartManagers 
สอบถามระเอียดเพิ่มเติม : 02-310-8686 , 098-247-9878