โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่ 11
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
(สาขาวิชาการจัดการ และ สาขาวิชาการตลาด)