สมัครเรียน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

สมัครเรียน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2559 RU

  • กำหนดการจำหน่ายระเบียบ และการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2559
    ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน และ 25 มิถุนายน – 4 กรกฏาคม 2559 ทุกวัน
    โดย ทั้งนี้- เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) ใน 12 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัศนมาตร์ศาสตร์
    – ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครใน 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน และคณะรัฐศาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี อุทัยธานี นครศรีธรรมราช อำนาจเจริญ นครพนม นครราชสีมา ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุโขทัย ตรัง แพร่ ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู กาญจนบุรี เชียงราย สุรินทร์ อุดรธานี เชียงใหม่ สงขลา และพังงา

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร
อาคาร สวป.ชั้น 1 และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาคทุกแห่ง พร้อมรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2559

เปิดรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต ล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

นอกจากนี้ ยังมีคณะธุรกิจการบริการ เปิดรับนักศึกษาใหม่รุ่นแรก ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย และพังงา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับ นศ. ปริญญาตรี ณ ม.ร. ส่วนกลาง และสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย อุทัยธานี อำนาจเจริญ และนครพนม สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป.ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8614-24

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 | โครงการ MBA for Smart Managers