สมัครปริญญาตรี รามคําแหง ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เฉพาะส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559

เรียนต่อ ปริญญาตรี รามคําแหง ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 อนาคตที่กำหนดได้

  •   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง (หัวหมาก) ทั้ง 11 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
  •  เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 21 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

 

 รับนักเรียนมัฐยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียน Pre-degree วันที่ 18 – 21 พฤศจิกายนนี้ ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ให้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิอนุปริญญาหรือ เรียนปริญญาใบที่ 2

 
สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

  สามารถสั่งซื้อใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8614-24 | http://www.ru.ac.th หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University

ข่าวประชาสัมพันธ์การ รับสมัครเรียนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 | โครงการปริญญา MBA for Smart Managers