27Feb/19

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 14

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท กลุ่มวิชาเอกการจัดการ เรียนวันอาทิตย์ (วันเดียว) เวลา 08.00 – 21.00 น. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 219,000 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  >> เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2562 <<   กำหนดชำระ จำนวนเงิน 219,000 บาท (แบ่งชำระ 7 งวด) ดังนี้ :-  Read More…

26Feb/19

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบกระบวนวิชา BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร กลุ่ม SM.13

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กระบวนวิชา BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร กลุ่ม SM.13  

18Feb/19

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ M.B.A. for Smart Managers รุ่นที่ 14

>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ SM.14 (กรณีสมัครด้วยตนเอง)  >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ SM.14 (กรณีสมัครOnline)