13Sep/17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชา BUS7101 และ BUS7302 กลุ่ม SM.11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (วิชาสาขาที่ 2) กลุ่ม SM.11 วิชา BUS7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ วิชา BUS7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

13Sep/17

[ตัวอย่าง] การกรอกแบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา กลุ่ม SM.10

[ตัวอย่าง]การกรอกแบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา กลุ่ม SM.10 >> สาขาวิชาการจัดการ >> สาขาวิชาการตลาด   [ดาวโหลด] แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา Click <<

05Sep/17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) กลุ่ม SM.10

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) นักศึกษา กลุ่ม SM.10 สาขาวิชาการจัดการ   สาขาวิชาการตลาด

05Sep/17

ประกาศ เรื่อง สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) กลุ่ม SM.10

ประกาศ เรื่อง สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)  สำหรับนักศึกษา กลุ่ม SM.10 ** กำหนดวันสอบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) **