31Jul/17

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)

ข้อปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) นักศึกษาเข้าสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) ได้นั้น จะต้องมีผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ว่า “ ได้ ” ทั้งวิชาแกนบังคับและวิชาเฉพาะสาขาแล้วเท่านั้น นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) ทางเว็บไซต์โครงการฯ http://3ms.ru.ac.th หรือ www.mba-smartmanagers.com นักศึกษาที่มีสิทธิเข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวันและเวลาที่โครงการฯ กำหนด นักศึกษาจะต้องเซ็นชื่อเข้าสอบและแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ข้าราชการออกให้ การแต่งกายเข้าสอบ นักศึกษาจะต้องสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและชุดสูทสีดำ/กรมท่า ในการเข้าสอบ – นักศึกษาหญิงใส่กระโปรงเท่านั้น ห้ามสวมกางเกงเข้าสอบ – นักศึกษาชายใส่กางเกงขายาวและผูกเนคไทRead More…

19Jul/17

ประกาศ กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (งวดเพิ่มเติม) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น SM.12

ประกาศ กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (งวดเพิ่มเติม) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น กลุ่ม SM.12  

13Jun/17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (แก้ I) วิชา BUS7106 และ BUS7305

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (แก้ I) กลุ่ม SM.10 วิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด  

13Jun/17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (แก้ I) วิชา BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (แก้ I)  วิชา BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ กลุ่ม SM.10  

13Jun/17

ประกาศห้องสอบประมวลความรู้ (แก้ I) วิชา BUS7106 และ BUS7305 กลุ่ม SM.10

ประกาศห้องสอบประมวลความรู้ (แก้ I) กลุ่ม SM.10 วิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด