24Aug/17

ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา

การแจ้งจบการศึกษา นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) และตรวจสอบผลสอบวิชา BUS7097 การสอบประมวลความรู้ เป็น S จากเว็บไซต์ www.e-regis.ru.ac.th/egraduate เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาดำเนินการแจ้งจบการศึกษาได้ โดยมีขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษาดังนี้ :- ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา โดยต้องสะกด ชื่อ – สกุลคำนำหน้า ยศ ให้ถูกต้อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และผลการเรียนเฉพาะวิชา ที่สอบผ่านให้ครบถ้วนตามหลักสูตร (ขอรับแบบคำร้องขอแจ้งจบได้ที่โครงการฯ หรือ ดาวโหลดจากเว็บไซต์โครงการฯ www.mba-smartmanagers.com) เอกสารแนบการแจ้งจบการศึกษา (แผน ข.) มีRead More…

02Aug/17

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบประเมินผลของนักศึกษา

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบประเมินผลของนักศึกษา 1. นักศึกษาเข้าสอบสายได้ไม่เกิน 30 นาที นับจากเวลาสอบได้ผ่านไปแล้ว 2. นักศึกษาที่เข้าห้องสอบไปแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเวลาสอบผ่านไป 1 ชั่วโมง 3. นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเข้าห้องสอบ      นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ๊ต หรือเสื้อโปโลมีปก และกางเกงผ้า      นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ๊ต หรือ เสื้อโปโลมีปก และสวมกระโปรง            Read More…

01Aug/17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชา BUS7100 และ BUS7301 (วิชาสาขาที่ 1) กลุ่ม SM.11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (วิชาสาขาที่ 1) กลุ่ม SM.11 วิชา BUS7100 การจัดการทุนมนุษย์ วิชา BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค

31Jul/17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) กลุ่ม SM.10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) นักศึกษา กลุ่ม SM.10   กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ กลุ่มสาขาวิชาการตลาด