16Mar/18

ประกาศห้องสอบประมวลความรู้ วิชา BUS7106 และ BUS7305

ประกาศห้องสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กระบวนวิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด กลุ่ม SM.11

29Jan/18

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers วันพิธี : วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 (ช่วงเช้า) วันฝึกซ้อม : วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 (ช่วงเช้า) กำหนดฝึกซ้อมใหญ่ : บัณฑิตรายงานตัวที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช่วงเช้า เวลา 04.30 – 05.30 น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีจริงRead More…