06Sep/16

ประกาศ วันเวลาและสถานที่เรียน วิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันฯ กลุ่ม SM.9/2 วิชาที่ 4

ประกาศ วันเวลาและสถานที่เรียน วิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันฯ กลุ่ม SM.9/2 วิชาที่ 4  

02Sep/16

การขึ้นทะเบียนปริญญาของนักศึกษา

การขึ้นทะเบียนปริญญาของนักศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร – แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) – แบบยื่นคำขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียน – ระเบียนบัณฑิต

02Sep/16

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ กลุ่ม SM.10

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ กลุ่ม SM.10

01Sep/16

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ช่วงที่ 2 เฉพาะ ผู้ที่มาสมัครเรียนออนไลน์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ช่วงที่ 2 เฉพาะ ผู้ที่มาสมัครเรียนออนไลน์