11Nov/18

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กลุ่ม SM.12

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers รุ่นที่ 12 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (สาขาวิชาการจัดการ และ สาขาวิชาการตลาด)

06Nov/18

ประกาศห้องสอบประมวลความรู้ วิชา BUS7106 และ BUS7305 กลุ่ม SM.12

ประกาศห้องสอบประมวลความรู้ กระบวนวิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ และ BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด กลุ่ม SM.12