โครงการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต MBA for Smart Managers

(ปริญญาโท MBA ) ชื่อโครงการ และอักษรย่อ : โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | M.B.A. for Smart Managers

ภาษาไทย
–  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) ,”บธ.ม. (การจัดการ)”
–  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) , “บธ.ม. (การตลาด)”

ภาษาอังกฤษ
–  Master of Business Administration (Management)| M.B.A. (Management)
–  Master of Business Administration (Marketing) | M.B.A. (Marketing)

ลักษณะโครงการ

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers เป็นโครงการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ

เหตุผลและวัตถุประสงค์

ปัจจุบันประเทศต่างๆ กำลังตื่นตัวและแข่งขันกันมากในทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทย ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ การประกอบธุรกิจและการลงทุน ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการส่งออก และการตลาด จำเป็นต้องมีการพัฒนา ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีต่างๆ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใหับริการ ด้านวิชาการ และการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่สังคม เพื่อให้ทันกับความเจริญของโลกธุรกิจ ในปัจจุบันจึงมีนโยบาย โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อจัดการเรียนการสอน ปริญญาโท MBA ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ ในปัจจุบัน และอนาคตเพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม กับทิศทางของการพัฒนาประเทศและมีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและบริการทางสังคมในด้านวิชาการระดับสูง ในรูปของการวิจัย หรือการจัดทำโครงการส่งเสริมงานวิชาการ ตามสภาพเศรษฐกิจ ในปัจจุบันเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อความเจริญของโลกธุรกิจปัจจุบัน