(ปริญญาโท MBA ) l ชื่อโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers

ลักษณะโครงการ

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers
เป็นโครงการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ

เหตุผลและวัตถุประสงค์

ปัจจุบันประเทศต่างๆ กำลังตื่นตัวและแข่งขันกันมากในทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทย
ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
การประกอบธุรกิจและการลงทุน ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการส่งออก และการตลาด
จำเป็นต้องมีการพัฒนา ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีต่างๆ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใหับริการ ด้านวิชาการ
และการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่สังคม เพื่อให้ทันกับความเจริญของโลกธุรกิจ
ในปัจจุบันจึงมีนโยบาย โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อจัดการเรียนการสอน ปริญญาโท MBA ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ ในปัจจุบัน และอนาคต
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม
กับทิศทางของการพัฒนาประเทศและมีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและบริการทางสังคม
ในด้านวิชาการระดับสูง ในรูปของการวิจัย หรือการจัดทำโครงการส่งเสริมงานวิชาการ
ตามสภาพเศรษฐกิจ ในปัจจุบันเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับผู้ที่ต้องการ
พัฒนศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อความเจริญของโลกธุรกิจปัจจุบัน