ผลสอบกระบวนวิชา BUS7097 การสอบประมวลความรู้
(ปากเปล่า)
กลุ่ม SM.11 และ นักศึกษาฝากสอบ
(รอบเพิ่มเติม : วันที่ 31 ส.ค. 2561)