ผลสอบประเมินผลการศึกษาดูงาน
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
กลุ่ม SM.12