ผลสอบวิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ *กรณีแก้ I
กลุ่ม SM.12
(สาขาการจัดการ)

 

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เกวลิน เศรษฐกร