ผลสอบวิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ
กลุ่ม SM.12
(สาขาวิชาการจัดการ)

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เกวลิน  เศรษฐกร

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นรพล  จินันท์เดช