ผลสอบวิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ *กรณีแก้ I
กลุ่ม SM.12
(สาขาการจัดการ)

 

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปริญญาภรณ์  แสงสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นลิน  ตั้งพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ประพันธ์  วงศ์บางโพ