ผลสอบกระบวนวิชา BUS7106
ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
กลุ่ม SM.12 (สาขาการจัดการ)