ผลสอบวิชา BUS7106
ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
(กรณีแก้ I) กลุ่ม SM.12