ผลสอบ วิชา BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ กลุ่ม SM.11

1. กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ 

 

2. กลุ่มสาขาวิชาการตลาด

 

3. กลุ่มนักศึกษาฝากเรียน