11Oct/18

ผลสอบวิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาฯ กลุ่ม SM.12

ผลสอบกระบวนวิชา BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ กลุ่ม SM.12 (สาขาการจัดการ)