20Aug/18

ผลสอบวิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ กลุ่ม SM.12 (สาขาการจัดการ) *กรณีแก้ I

ผลสอบวิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ *กรณีแก้ I กลุ่ม SM.12 (สาขาการจัดการ)   อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เกวลิน เศรษฐกร

20Aug/18

ผลสอบวิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ กลุ่ม SM.12 (สาขาการจัดการ)

ผลสอบวิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ กลุ่ม SM.12 (สาขาวิชาการจัดการ) อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เกวลิน  เศรษฐกร อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นรพล  จินันท์เดช

20Aug/18

ผลสอบวิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ กลุ่ม SM.12 (สาขาการตลาด)*กรณีแก้ I

ผลสอบวิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ *กรณีแก้ I กลุ่ม SM.12 (สาขาการจัดการ)   อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปริญญาภรณ์  แสงสุข อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นลิน  ตั้งพาณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ประพันธ์  วงศ์บางโพ

20Aug/18

ผลสอบวิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ กลุ่ม SM.12 (สาขาการตลาด)

ผลสอบวิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ กลุ่ม SM.12 (สาขาการตลาด)   อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปริญญาภรณ์  แสงสุข อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นลิน  ตั้งพาณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ประพันธ์  วงศ์บางโพ   อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์  บุญนำศิริกิจ