ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน

03Nov/18

ภาพการศึกษาดูงานนักศึกษา SM.12 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพบรรยากาศ การศึกษาดูงานนักศึกษา โครงการฯ SM.12 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 – 31 ตุลาคม 2561

16Feb/18

ภาพศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพการศึกษาดูงาน นักศึกษาโครงการฯ รุ่นที่ 11 และ 12 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561